Douchegoot WTW Verticale Douche WTW Douchebak WTW Doucheput WTW

Algemene Leveringsvoorwaarden Bries

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, en alle met ons gesloten overeenkomsten. Voorzover deze voorwaarden strijdig zijn met schriftelijke voorwaarden van de opdrachtnemer, hebben deze voorwaarden voorrang, behoudens in die gevallen de voorwaarden van de opdrachtgever door ons zijn geaccepteerd.

Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen, alsook gegevens in folders en onze website zijn vrijblijvend, behoudens in het geval dat wij zulks in een offerte uitdrukkelijk anders hebben vermeld.

Overeenkomsten

Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat een order door ons wordt geaccepteerd. Acceptatie kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien niet binnen 8 dagen na ontvangst van een order door ons, aan koper c.q. opdrachtgever is medegedeeld dat een order niet geaccepteerd is. Wijzigingen en/of annuleringen van gesloten overeenkomsten gelden slechts, indien en voorzover schriftelijk door ons bevestigd.

Prijzen

Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden onze prijzen vanaf ons bedrijf. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de kosten van transport, verzekering e.d. niet in onze prijzen inbegrepen. Het intreden van een prijsverhoging na tot stand komen van de met ons gesloten overeenkomst (bijvoorbeeld door verhoging van invoerrechten, belastingen, wijzigingen in de valuta, prijsverhoging grondstoffen e.d.) worden aan de opdrachtgever doorberekend. Opdrachtgever heeft echter het recht om bij een prijsverhoging van meer dan 10 % zonder recht op een schadevergoeding de overeenkomst te annuleren.

Recht op retourzending

Bij bestelling via Internet heeft de opdrachtgever het recht om het bestelde binnen 5 dagen na ontvangst terug te sturen, onder de volgende voorwaarden:

  • de terugzending wordt zo snel mogelijk schriftelijk gemeld;

  • het geleverde wordt teruggestuurd in de originele verpakking;

  • de opdrachtgever betaalt de verzendkosten.

Betalingen

Voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na faktuurdatum. Iedere compensatie met betrekking op onze vordering is uitgesloten. Een betaling wordt geacht te zijn geschied op het moment dat deze door ons is ontvangen. Bij te late betaling is koper c.q. opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, vanaf 14 dagen na faktuurdatum. Alle kosten, waaronder de buitengerechtelijke kosten en de kosten van rechtskundige bijstand, de kosten van wissels, wisselsprotesten, kwitanties etc. veroorzaakt door of samenhangend met de te late betaling, komen voor rekening van de koper c.q. opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% zulks met een minimum van € 100. Ingeval van te late betaling zijn wij gerechtigd de levering van andere diensten op te schorten c.q. iedere met koper c.q. opdrachtgever gesloten overeenkomst, danwel gedeelten daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden, en van de volledige schadevergoeding te vorderen. Voor bedragen beneden € 250 worden € 10 administratiekosten in rekening gebracht.

Garantie en aansprakelijkheid

In geval van een productiefout wordt het door ons geleverde product hersteld of krijgt u een vervangend exemplaar. De garantieperiode bedraagt twee jaar. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan goederen of personen ontstaan door geleverde diensten of producten, tenzij een en ander geval is van onze opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid.

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden uitsluitend beslecht door de rechtbank te Groningen. Behoort het geschil tot de competentie van de kantonrechter, dan is de kantonrechter van het kanton waarin koper woonachtig/gevestigd is.

top